A+ A A-

Systémy managementu kvality

ISO 9001

Norma ISO 9001 specifikuje základní požadavky na systém managementu kvality v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka. Jedním ze základních principů je trvalé zlepšování systému managementu kvality.

ISO 9001 ve spojení s ISO 3834

Při zvýšených požadavcích v oblasti kvality svařování je důležité zajistit, aby procesy byly prováděny efektivně a s využitím vhodných nástrojů kontroly. Norma ISO 3834-2 stanovuje tzv. vyšší požadavky na jakost a v případě jejich dodržení lze vyvodit shodu certifikátem kvality v rámci systému podle požadavků ISO 9001 ve spojení s ISO 3834-2.

 

Systém environmentálního managementu

ISO 14001

ISO 14001 je mezinárodně uznávaný standard pro systémy řízení životního prostředí. Poskytuje návod pro účinné řízení environmentálních aspektů činností, výrobků a služeb, při zvážení ochrany životního prostředí a prevence znečišťování.

 

Systém managementu BOZP

BS OHSAS 18001

Norma BS OHSAS 18001 stanovuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento systém managementu umožňuje kontrolovat rizika pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, zdokonalovat bezpečnost v podniku a vytvářet bezpečné prostředí pro současné pracovníky i dodavatele.

 

Potraviny a obaly

ISO 22000

Je základní, mezinárodně uznávaný potravinářský standard, specifikující požadavky systému bezpečnosti potravin. Zaměřuje se na všechny části systému operací s potravinami, neboť každá část může být zranitelná a je třeba zajistit, aby se veškerému tomuto nebezpečí předešlo nebo bylo eliminováno. ISO 22000 integruje HACCP a kroky k jeho zavedení. Důraz je kladen především na systémovou stránku, na principy HACCP a na podpůrná bezpečnostní opatření, jako je správná provozní praxe, hygienická praxe, zemědělská praxe, distribuční praxe, atd.

 

Systémy řízení ochrany informací

ISO/IEC 27001 (ISMS)

ISO/IEC 27001 je samostatnou specifikací pro systémy managementu bezpečnosti informací, ale zároveň je plně slučitelná s již zavedenými systémy managementu jakosti dle ISO 9001 nebo environmentálního managementu dle ISO 14001 a systému řízení BOZP dle BS OHSAS 18001.

ISO/IEC 20000-1

Definuje požadavky, jenž jsou kladeny na poskytovatele služeb, které se týkají dodávky řízených služeb v kvalitě přijatelné pro jeho zákazníky.

ISO/IEC 19770 (SAM)

Standardizuje procesy související se správou softwaru v organizaci. Byla vytvořena za účelem prokázat fakt, že organizace provádí správu softwarových aktiv podle určitých pravidel. ISO/IEC 19770 by měla být úzce koordinována s normou ISO/IEC 20000, kterou podporuje.

 

Zdravotnictví a sociální služby

Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky č. 102/2012 Sb.

Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhlášky č. 102/2012 Sb. zahrnuje kontrolu procesů řízení kvality a bezpečí, péče o pacienty, řízení lidských zdrojů a zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance poskytovatele lůžkové zdravotní péče. Pro získání certifikátu je nutné mít všechny tyto procesy nastaveny na správné úrovni.

ČSN EN 15 224:2013

Cílem tohoto evropského standardu je vymezit a specifikovat požadavky, jakož i pojem "produkt" a přizpůsobit je specifickým podmínkám zdravotní péče, kde produkty znamenají zejména služby a kde zákazníkem jsou zejména pacienti. Pacientům i klientům je garantováno, že zařízení dodržují zdravotnickou legislativu, hygienické normy, dbají na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, na ekologii i životní prostředí, na nakupování od prověřených dodavatelů, mají zavedený metrologický řád a pečují o soustavné vzdělávání a profesní rozvoj svých zaměstnanců.

 

Management společenské odpovědnosti

Social responsibility (SR)

SR ustanovuje odpovědnost organizací za dopady jejich rozhodování a aktivit na společnost, etické chování, životní prostředí, zdraví a blaho společnosti. Bere v úvahu očekávání všech střetávajících se stran v běžném životě a jde ruku v ruce s legislativou a mezinárodním standardy chování.

 

Systémy managementu hospodaření s energií

Budovy Energy Excelence

Certifikace slouží pro posuzování úrovně řízení energetického provozu objektu organizace / žadatele třetí nezávislou stranou. Řízení energetického provozu objektu / budovy má za cíl maximalizovat úspory výdeje energií, tím systematicky přispívat k ochraně životního prostředí a šetřit provozní náklady objektů. 

ISO 50001

Hospodaření s energií je nejefektivnější prostředek k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti.

ISO 50001 je nová mezinárodní norma pro hospodaření s energií. Tato norma uvádí požadavky pro provádění úsporných opatření ve společnosti a pro trvalý rozvoj systému managementu hospodaření s energií.

 

Speciální služby

Marketingový audit

Marketingový audit je nezávislé zkoumání výkonnosti podniků, jehož cílem je určit problémové oblasti a marketingové příležitosti a doporučit na základě analýz plán opatření ke zlepšení marketingové výkonnosti firmy.

 

SUCO

Zprostředkováváme certifikace SUCO - Odborný podnik pro nakládání s odpady.

 

Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky č. 102/2012 Sb.

 

ČSN EN 15 224:2013

 

Budovy Energy Excelence

 

ISO/IEC 19770 (SAM)

 

Pravidla pro certifikování metodik

Ověření shody metodiky s požadavky příslušných dotčených stran (např. Ministerstvo průmyslu a obchodu) v kombinaci s prvky Návrhu a vývoje dle ISO 9001 (je-li to vhodné ISO 10006 Mngm. jakosti projektů).

 

Integrované systémy řízení

Kombinace norem

Klientům, kteří chtějí, potřebují, nebo již mají certifikaci více systémů managementu, je možné provést (re)certifikaci dle potřeby a zvyklostí najednou. Tento postup je v praxi běžný a primárním jeho účelem je ušetřit zákazníkovi čas a finanční prostředky.

 


Telefon +420 255 710 670 (po-pá: 8:30-16h.)   
e-mail

Přehled certifikací podle oborů

Systémy řízení kvality

ISO 9001

ISO 9001 ve spojení s ISO 3834

Životní prostředí

ISO 14001
SUCO

Informační technologie

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 19770

Potraviny a obaly

ISO 22000

Kvalita ve spojení se svařováním

ISO 9001 ve spojení s ISO 3834

Společenská odpovědnost

Social responsibility

Hospodaření s energiemi

Budovy Energy Excelence

ISO 50001

Veřejná správa a místní samospráva

CAF

Integrované systémy řízení

Kombinace norem:
např. 9001 + 14001 + 18001

Ostatní

Pravidla pro certifikování metodik

 

Výběr společnosti T Cert

Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče...

ČSN EN 15 224:2013

Marketingový audit

ISO/IEC 19770 (SAM)

Budovy Energy Excelence

SUCO

Mám zájem o certifikaci

Po vyplnění tohoto nezávazného dotazníku budete v nejbližší možné době kontaktováni.

V případě, že máte zájem o integrovaný audit (více norem), podržte na klávesnici Ctrl a vybírejte normy, které potřebujete.

Akreditace

CIA

Evropská 846/176a, Praha 6 160 00

sidlo1.jpg

Vzor certifikátu

tc_Veskom.png