A+ A A-

Certifikační schéma

Certifikace manažerských systémů řízení jsou si velmi podobné a je jedno, jde-li o jeden systém řízení (ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; ...) či kombinace několika manažerských systémů řízení dohromady (ISO 9001 + ISO 14001; ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 + ISO 27001 + ...). Dle požadavků normy ISO/IEC 17021, která se týká požadavků na certifikační orgány jsou všechny certifikační audity prováděny ve dvou vzájemně oddělených krocích. Další audity (dozorové a recertifikační) jsou již prováděny jen v jednom kroku.

 

CERTIFIKACE

Je prvotní ověření, zda-li je prověřovaná organicace v souladu s požadavky aplikované normy/norem a zda-li je možno ji udělit certifikát manažerského systému řízení s dobou platnosti 3 roky. Certifikace se provádí ve dvou krocích (stupních).

1. krokem (1. stupněm) auditu

je seznámení se s certifikovanou organizací, přezkoumání její dokumentace (Příručky systému řízení, Směrnic, záznamů, ...) a ověření základních požadavků uplatňovaných norem (plánování Přezkoumání systému řízení vedením, interní audity, ...). V tomto kroku se prověřuje, zda-li je v souladu dokumentace certifikované organizace s požadavky uplaťnované normy a s platnou legislativou. 1. stupeň auditu je možno provést v kanceláři TC.

2. krok (2. stupeň) auditu

je přezkoumání fyzické funkčnosti systému organizace na místě. Tzn. fyzické seznámení se s činností, prověrka obchodního případu od jeho začátku po jeho konec a činnosti po dodání apod. Při tomto 2. kroku se prověřuje, zda jsou v souladu požadavky aplikované normy, dokumentace a platné legislativy s reálnou činností certifikované organizace.

Během auditu může auditní tým pod vedením vedoucího auditora zjistit, že zavedený systém řízení se odchyluje od požadavků aplikované normy/norem. Tyto odchylky dělí naše certifikační společnost do tří kategorií:

  • Příležitosti ke zlepšování - jsou názorem auditního týmu na slabší místa v systému řízení certifikované organizace, která se mohou, pokud se jimi nebude společnost zabývat, překvalifikovat do pozice neshody. Příležitosti ke zlepšování jsou uvedeny ve Zprávě z auditu a certifikovaná organizace na ně může, ale nemusí reagovat.
  • Neshoda 2. kategorie - je odchylkou od požadavků aplikované normy či platné legislativy. Na tuto odchylku se vystavuje tzv. Odchylkový protokol, na který společnost musí reagovat. Doba odstranění neshody 2. kategorie je 13 týdnů. Kontrola odstranění neshody proběhne při dalším auditu. Odchylka 2. kategorie nebrání vydání certifikátu, nicméně cedrtifikát je možno vystavit až po odsouhlasení nápravného opatření vedoucím auditorem.
  • Neshoda 1. kategorie - je nejzávažnější formou odchylky. Je to tzv. systémová odchylka, která může vést k okamžitému ukončení auditu. Systémová odchylka je nedodržením základních požadavků aplikované normy/norem nebo závažné porušování platné legislativy. Na neshodu 1. kategorie je také vystaven Odchylkový protokol a společnost na něj musí reagovat a odstranit neshodu do 6 týdnů. Teprve po prověření odstranění neshody vedoucím auditorem je možno vydat certifikát.

Po provedení obou těchto kroků jsou veškeré podklady z auditu předány vedoucím auditorem do kanceláře TC, kde je prověří tzv. Certifikační komise, která má rozhodující slovo k udělení či neudělení certifikátu. Zákazník má právo na odvolání se proti rozhodnutí T Cert, s.r.o. dle následujícího dokumentovaného postupu.

 

DOZOROVÉ AUDITY

V průběhu platnosti certifikátu (3 roky) se musí provést každý rok minimálně jeden dozorový audit, který ověří zda-li je manažerský systém řízení udržován, neustále zlepšován a zda-li je možno ponechat udělený certifikát v platnosti.

V průběhu dozorového auditu se neověřuje celý systém řízení, ale jen jeho část. Jsou stanoveny prvky, které se musí při každém auditu prověřit (řízení dokumentace, interní audity, přezkoumání vedením, cíle, ...) a prvky nepovinné, které volí vedoucí auditor na základě výsledků předchozích auditů. Na závěr dozorového auditu je vždy sepsána Zpráva z dozorového auditu.

 

RECERTIFIKAČNÍ AUDIT

Recertifikační audit se provádí na konci tříletého cyklu platnosti certifikátu. Při tomto auditu je prověřen celý manažerský systém řízení a na základě výsledků recertifikačního auditu se opět sejde Certifikační komise, která rozhodne o vydání či nevydání dalšího certifikátu, opět s platností 3 roky. Recertifikační audit se provádí v jednom kroku a celý proces recertifikace musí být ukončen před koncem platnosti současně platného certifikátu. Proto se provedení recertifikačního auditu plánuje cca 2 měsíce před koncem platnosti současného certifikátu. Zákazník má právo na odvolání se proti rozhodnutí T Cert, s.r.o. dle následujícího dokumentovaného postupu.

Po vydání certifikátu na další tříleté období se opakuje celý proces dozorových a recertifikačních auditů.

Zákazník TC obdrží společně s certifikačním dokumentem (certifikátem) certifikační značky T Cert, s.r.o., které smí používat dle následujících podmínek.

 


Telefon +420 255 710 670 (po-pá: 8:30-16h.)   
e-mail

Mám zájem o certifikaci

Po vyplnění tohoto nezávazného dotazníku budete v nejbližší možné době kontaktováni.

V případě, že máte zájem o integrovaný audit (více norem), podržte na klávesnici Ctrl a vybírejte normy, které potřebujete.

Akreditace

CIA

Vzor certifikátu

tc_Veskom.png