A+ A A-

Speciální služby

 

Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky č. 102/2012 Sb.

Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky č. 102/2012 Sb. zahrnuje kontrolu procesů řízení kvality a bezpečí, péče o pacienty, řízení lidských zdrojů a zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance poskytovatele lůžkové zdravotní péče. Pro získání certifikátu je nutné mít všechny tyto procesy nastaveny na správné úrovni.


Ke stažení

Přínosy certifikace kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

 • ohodnocení nezávislým kompetentním subjektem a získání certifikátu,
 • zjištění možných nedostatků a jejich náprava.

Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče je plně kombinovatelné s dalšími normami, např. s ISO 9001.

Pokud máte zájem o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhlášky, vyplňte tuto žádost:  Žádost o externí hodnocení kvality
a zašlete na e-mailovou adresu níže.

Oprávnění od ministerstva zdravotnictví o kompetenci k hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče můžete nalézt zde.

 


 

ČSN EN 15 224:2013

Cílem tohoto evropského standardu je vymezit a specifikovat požadavky, jakož i pojem "produkt" a přizpůsobit je specifickým podmínkám zdravotní péče, kde produkty znamenají zejména služby a kde zákazníkem jsou zejména pacienti. Pacientům i klientům je garantováno, že zařízení dodržují zdravotnickou legislativu, hygienické normy, dbají na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, na ekologii i životní prostředí, na nakupování od prověřených dodavatelů, mají zavedený metrologický řád a pečují o soustavné vzdělávání a profesní rozvoj svých zaměstnanců.

 


 

Marketingový audit

Marketingový audit je nezávislé zkoumání výkonnosti podniků, jehož cílem je určit problémové oblasti a marketingové příležitosti a doporučit na základě analýz plán opatření ke zlepšení marketingové výkonnosti firmy.

 

Účel:

Marketingový audit se zaměřuje na tyto základní body:

 • zjištění problémů, které poskytne soustava analýz, postihující všechny činnosti firmy,
 • nastavení cesty, jak se s těmito problémy úspěšně vypořádat,
 • implementace a tím i zlepšení celkové situace postupným eliminováním negativ,
 • měření a neustále zlepšování v budoucnosti,
 • ZVYŠOVÁNÍ HODNOTY FIRMY (ať už ve smyslu obratu, zisku, či prestiže firmy).

Předpoklady pro úspěch:

 • chtít se zlepšit,
 • důvěra mezi klientem a poskytovatelem marketingového auditu,
 • otevřenost (a to z obou stran),
 • připravenost na dlouhodobější pracovní vztah,
 • nepolevit v nastavených procesech zlepšování - potom je úspěch zaručený.

 


 

Budovy Energy Excelence

Certifikace slouží pro posuzování úrovně řízení energetického provozu objektu organizace / žadatele třetí nezávislou stranou. Řízení energetického provozu objektu / budovy má za cíl maximalizovat úspory výdeje energií, tím systematicky přispívat k ochraně životního prostředí a šetřit provozní náklady objektů.

Certifikát osvědčuje účinnost těchto opatření, dodržování pravidel plynoucích z legislativy, následné kroky organizace ke zlepšování, zavádění nových úsporných technologií apod. - to ve třech stupních úrovně řízení energetického provozu objektů.
Třemi stupni certifikace se určuje úroveň správného, sledovaného, řízeného a systémového „hospodaření s energiemi“.

Vstupním základem pro vlastní posuzování je míra shody s platnou legislativou a následně posouzení účinností ostatních kroků ke zlepšování nastavených organizací samotnou.

Zpráva pro vydání certifikátu příslušného stupně je nezbytným předpokladem. Tuto zprávu sestavuje nezávislá odborná společnost (zejména ve vztahu k organizaci).

 

Pravidla pro certifikaci budov „ENERGY CERTIFICATION“

Certifikační stupně jsou nastavené následovně:

 

3. stupeň – základní (hodnocení v úrovních C až B – viz dále výv. diagram)

Certifikát ENERGY BASIC

 

Požadavky – zjišťuje se:

 • zda má objekt energetický štítek, nebo energetický deník,
 • zda má objekt průkaz energetické náročnosti budovy (PENB),
 • zda je sledována spotřeba energií min. jeden kalendářní rok,
 • Výsledky musí minimálně splňovat třídu energetické náročnosti „D“ dle vyhlášky č. 148/2007 Sb.

Nutné podklady:

 • spotřeba energií na vytápění a přípravu TV,
 • spotřeba energií na chlazení,
 • spotřeba energií na ostatní činnosti (VZT, světlo, ostatní spotřebiče),
 • vytápěná (chlazená) podlahová plocha,
 • počet pracujících osob v objektu,
 • adresa budovy,
 • Výsledky musí splňovat třídu energetické náročnosti „C“ dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a historie sledování je cca 3 roky (nebo od kolaudace budovy).

 

2. stupeň – rozvíjející se, pokročilí

Certifikát ENERGY FORWARD

Požadavky – zjišťuje se:

 • zda má objekt energetický audit,
 • zda historie sledování výsledků je cca 3 roky (nebo od kolaudace budovy),
 • Výsledky musí splňovat třídu energetické náročnosti „C“ dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a historie sledování je cca 3 roky (nebo od kolaudace budovy).

 

1. stupeň – systémově velmi pokročilý s vysokou úrovní výsledků měření

Certifikát ENERGY EXCELLENCE

Požadavky – zjišťuje se:

 • zda má prokazatelně systémově problematiku ošetřenu např. certifikací systému řízení životního prostředí podle normy ISO 14001 a/nebo ISO 16001,
 • ověřené jakoukoli nezávislou akreditovanou třetí stranou = certifikát případně jiným způsobem, dle vlastních postupů – ověřuje TCert (v časové náročnosti cca 2 – 3 „auditodny“),
 • zda objekt získal v minulém sledovaném období certifikát ENERGY FORWARD,
 • historie sledování výsledků je cca 3 roky (nebo od kolaudace budovy),
 • Výsledky musí splňovat třídu energetické náročnosti „A“, „B“ dle vyhlášky č.  148/2007 Sb. a příslušný certifikát, či ověření spol. T Cert, s.r.o.

 


 

ISO/IEC 19770 (SAM)

Standardizuje procesy související se správou softwaru v organizaci. Byla vytvořena za účelem prokázat fakt, že organizace provádí správu softwarových aktiv podle určitých pravidel. ISO/IEC 19770 by měla být úzce koordinována s normou ISO/IEC 20000, kterou podporuje.

 

Účel:

Software Asset Management poskytuje organizacím směrnice, které jim pomohou minimalizovat rizika a náklady při správě software, např. rizika ohledně právních či regulačních postihů, rizika výpadku IT služeb, atd.

 

výhody:

 • snížení nákladů na software,
 • možnost rychlejší a spolehlivější reakce na tržní příležitosti a poptávku formou nasazení nových systémů a funkcí,
 • sladění IT s obchodní strategií a funkcemi podniku.

 


 

SUCO

Zprostředkováváme certifikace SUCO - Odborný podnik pro nakládání s odpady. Je to certifikace uznávaná především v Německu, Rakousku, ČR, na Slovensku, ve Švýcarsku a zahrnuje prvky norem ISO 9001, ISO 14001 a legislativy týkající se odpadového hospodaření.

 


Telefon +420 255 710 670 (po-pá: 8:30-16h.)   
e-mail

Přehled certifikací podle oborů

Systémy řízení kvality

ISO 9001

ISO 9001 ve spojení s ISO 3834

Životní prostředí

ISO 14001
SUCO

Informační technologie

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 19770

Potraviny a obaly

ISO 22000

Kvalita ve spojení se svařováním

ISO 9001 ve spojení s ISO 3834

Společenská odpovědnost

Social responsibility

Hospodaření s energiemi

Budovy Energy Excelence

ISO 50001

Veřejná správa a místní samospráva

CAF

Integrované systémy řízení

Kombinace norem:
např. 9001 + 14001 + 18001

Ostatní

Pravidla pro certifikování metodik

 

Výběr společnosti T Cert

Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče...

ČSN EN 15 224:2013

Marketingový audit

ISO/IEC 19770 (SAM)

Budovy Energy Excelence

SUCO

Mám zájem o certifikaci

Po vyplnění tohoto nezávazného dotazníku budete v nejbližší možné době kontaktováni.

V případě, že máte zájem o integrovaný audit (více norem), podržte na klávesnici Ctrl a vybírejte normy, které potřebujete.

Akreditace

CIA

Vzor certifikátu

tc_Veskom.png