Certifikace

ISO 50001

Hospodaření s energií je nejefektivnější prostředek k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti.

ISO 50001 je nová mezinárodní norma pro hospodaření s energií. Tato norma uvádí požadavky pro provádění úsporných opatření ve společnosti a pro trvalý rozvoj systému managementu hospodaření s energií.

Pro koho je určena:

ISO 50001 je určena pro všechny typy a velikosti organizací, které hospodaří s energiemi, výrobní společnosti i poskytovatele služeb.

Účel:

Této normy je umožnit organizacím vytvářet systémy a procesy nezbytné pro snižování energetické náročnosti, zlepšování energetické účinnosti, lepšímu využívání a ke snižování spotřeby energie.

Výhody pro organizace:

 • vědomé řízení spotřeby energie na základě kritérií ISO 50001 umožňuje výrazně snížit provozní náklady společnosti,
 • certifikát potvrzuje ekologicky odpovědný přístup společnosti a vytváří image společensky odpovědné organizace,
 • implementace vede ke skutečnému zlepšení využití energie a energetických aktiv v rámci organizace a snižování emisí skleníkových plynů.

Systém ISO 50001 může být zaveden a certifikován samostatně nebo v kombinaci s jinými systémy jako jsou např. management kvality (ISO 9001), environmentální management (ISO 14001) nebo systém managementu bezpečnosti potravin (ISO 22000) a FSSC 22000.
Jedná se o dlouhodobý systémový přístup s finančním a ekologickým efektem!


Budovy Energy Excelence

Certifikace slouží pro posuzování úrovně řízení energetického provozu objektu organizace / žadatele třetí nezávislou stranou. Řízení energetického provozu objektu / budovy má za cíl maximalizovat úspory výdeje energií, tím systematicky přispívat k ochraně životního prostředí a šetřit provozní náklady objektů.

Certifikát osvědčuje účinnost těchto opatření, dodržování pravidel plynoucích z legislativy, následné kroky organizace ke zlepšování, zavádění nových úsporných technologií apod. - to ve třech stupních úrovně řízení energetického provozu objektů.
Třemi stupni certifikace se určuje úroveň správného, sledovaného, řízeného a systémového „hospodaření s energiemi“.

Vstupním základem pro vlastní posuzování je míra shody s platnou legislativou a následně posouzení účinností ostatních kroků ke zlepšování nastavených organizací samotnou.

Zpráva pro vydání certifikátu příslušného stupně je nezbytným předpokladem. Tuto zprávu sestavuje nezávislá odborná společnost (zejména ve vztahu k organizaci).

Pravidla pro certifikaci budov „ENERGY CERTIFICATION“

Certifikační stupně jsou nastavené následovně:

3. stupeň – základní (hodnocení v úrovních C až B – viz dále výv. diagram)

Certifikát ENERGY BASIC

Požadavky – zjišťuje se:

 • zda má objekt energetický štítek, nebo energetický deník,
 • zda má objekt průkaz energetické náročnosti budovy (PENB),
 • zda je sledována spotřeba energií min. jeden kalendářní rok,
 • Výsledky musí minimálně splňovat třídu energetické náročnosti „D“ dle vyhlášky č. 148/2007 Sb.

Nutné podklady:

 • spotřeba energií na vytápění a přípravu TV,
 • spotřeba energií na chlazení,
 • spotřeba energií na ostatní činnosti (VZT, světlo, ostatní spotřebiče),
 • vytápěná (chlazená) podlahová plocha,
 • počet pracujících osob v objektu,
 • adresa budovy,
 • Výsledky musí splňovat třídu energetické náročnosti „C“ dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a historie sledování je cca 3 roky (nebo od kolaudace budovy).

2. stupeň – rozvíjející se, pokročilí

Certifikát ENERGY FORWARD

Požadavky – zjišťuje se:

 • zda má objekt energetický audit,
 • zda historie sledování výsledků je cca 3 roky (nebo od kolaudace budovy),
 • Výsledky musí splňovat třídu energetické náročnosti „C“ dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a historie sledování je cca 3 roky (nebo od kolaudace budovy).

1. stupeň – systémově velmi pokročilý s vysokou úrovní výsledků měření

Certifikát ENERGY EXCELLENCE

Požadavky – zjišťuje se:

 • zda má prokazatelně systémově problematiku ošetřenu např. certifikací systému řízení životního prostředí podle normy ISO 14001 a/nebo ISO 16001,
 • ověřené jakoukoli nezávislou akreditovanou třetí stranou = certifikát případně jiným způsobem, dle vlastních postupů – ověřuje TCert (v časové náročnosti cca 2 – 3 „auditodny“),
 • zda objekt získal v minulém sledovaném období certifikát ENERGY FORWARD,
 • historie sledování výsledků je cca 3 roky (nebo od kolaudace budovy),
 • Výsledky musí splňovat třídu energetické náročnosti „A“, „B“ dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a příslušný certifikát, či ověření spol. T Cert, s.r.o.