ISO 9001

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001)

Το ISO 9001 αποτελεί παγκοσμίως το πιο διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης ποιότητας των επιχειρήσεων. Το πρότυπο ISO 9001 καθορίζει τις προδιαγραφές των διαδικασιών και των διεργασιών που εφαρμόζει  μία επιχείρηση σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητές της.

Το πρότυπο ISO 9001:2008, είναι καθολικής χρήσης και αφορά όλων των ειδών τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, διαμορφώνεται με διαφορετικό τρόπο, ώστε να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και τον κλάδο δραστηριοποίησης.

Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας αποσκοπεί στη(ν):

 • ενίσχυση της φήμης μιας επιχείρησης εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών,
 • δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές καθώς βελτιώνεται η εικόνα και η αξιοπιστία της επιχείρησης,
 • μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης πόρων και του χρόνου,
 • βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας,
 • συνεχή βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης, και επομένως την αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία.

ISO 22000

Η απαίτηση για ασφάλεια των τροφίμων, σε όλες τις επιχειρήσεις, που εμπλέκονται στην τροφική αλυσίδα (παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διακίνηση, διανομή στον καταναλωτή), είναι υψίστης σημασίας, όχι μόνο γιατί επιβάλλεται νομοθετικά, με επαπειλούμενες σοβαρές ποινικές ευθύνες, αλλά και γιατί οι επιπτώσεις στις πωλήσεις, θα είναι σοβαρότατες έως καταστροφικές, σε περίπτωση διάθεσης επικίνδυνων, για την υγεία των καταναλωτών, τροφίμων, όπως αυτό επιβεβαιώνεται από επίκαιρα συμβάντα.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της Ασφάλειας των  Τροφίμων - Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων» αποσκοπεί στην εναρμόνιση, σε παγκόσμια κλίμακα, του τρόπου εφαρμογής των διεθνώς αποδεκτών αρχών HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) από τις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων ώστε να διατίθενται ασφαλή τρόφιμα στον καταναλωτή.

Το ISO 22000 ως πρότυπο, καθορίζει τα κριτήρια για την παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή και διάθεση, με ασφαλή τρόπο, των τροφίμων, στους καταναλωτές.

Η εφαρμογή του, περιλαμβάνει την ανάλυση κινδύνων σε κάθε διαδικασία της εταιρείας, για τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων ελέγχου και το σχεδιασμό ενός ικανού συστήματος  παρακολούθησης και εντοπισμού των ενδεχόμενων αποκλίσεων.

Η ανάλυση κινδύνων είναι η κρίσιμη διεργασία για το σωστό σχεδιασμό του ΣΔΑΤ και περιλαμβάνει:

 • τον εντοπισμό των πιθανών κινδύνων και τον προσδιορισμό του αποδεκτού επιπέδου κινδύνου στο τελικό προϊόν,
 • την αξιολόγηση των κινδύνων για τον προσδιορισμό των κινδύνων που απαιτούν έλεγχο,
 • την επιλογή των κατάλληλων προληπτικών μέτρων ελέγχου και του τρόπου παρακολούθησης τους, είτε με κρίσιμα σημεία ελέγχου (CCP) ή με προαπαιτούμενα προγράμματα.

ISO 14001

Το Διεθνές Πρότυπο για Διαχείριση Περιβάλλοντος

Η σειρά προτύπων ISO 14000 εκδόθηκε το 1996 από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της αγοράς, σε θέματα διαχείρισης του περιβάλλοντος. Το πρότυπο ISO 14001 καθορίζει τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την σωστή εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, εντοπίζονται οι διαδικασίες της εταιρείας που επιβαρύνουν το περιβάλλον και καθορίζονται οι στόχοι που οδηγούν στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ανάγκες εγκατάστασης ενός Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος

 • Συνεχής υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Φόβος εξάλειψης των φυσικών πόρων.
 • Ευρωπαϊκό και κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο.
 • Αυξανόμενη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.
 • Έλλειψη οργανωμένου & συστηματικού τρόπου παρακολούθησης των επιπτώσεων.
 • Ειδικές συνθήκες λειτουργίας ευαίσθητων περιοχών.

Ωφέλειες που προκύπτουν από την εφαρμογή του ISO 14001

Το ISO 14001 είναι ένα εργαλείο ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης, των δραστηριοτήτων της εταιρείας και συμβάλλει στην:

 • Εξοικονόμηση δαπανών (ορθολογικότερη χρήση α΄ υλών, φυσικών πόρων, διαχείριση αποβλήτων).
 • Εξασφάλιση τήρησης νομοθεσίας.
 • Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας.
 • Βελτίωση δημόσιας εικόνας.
 • Συνεισφορά στη βελτίωση της δημόσιας και της ατομικής υγείας.
 • Καλύτερη επικοινωνία με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 • Εναρμόνιση προμηθευτών & συνεργατών με τη πολιτική περιβάλλοντος του οργανισμού.
 • Εξασφάλιση της πρόληψης και της έγκαιρης αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών ατυχημάτων.
 • Ένταση της αξίας της επιχείρησης.
 • Υποστήριξη της «συνεχούς βελτίωσης».

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι ένα αποδοτικό εργαλείο εντοπισμού, αξιολόγησης, ελέγχου και μείωσης των ενεργειών της επιχείρησης, που επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον.

Τέλος, η εφαρμογή του προτύπου και η πιστοποίησή του, παρέχει εμπιστοσύνη στους περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους φορείς, πελάτες και εργαζομένους, γεγονός που αναμφίβολα βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησης και ενδεχομένως να ανοίξει νέες αγορές και να αυξήσει τις πωλήσεις της.

ISO 45001

ISO 45001 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Τα πρότυπα ISO 45001 (OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 18001:2008) αφορούν την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους, με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων και την μείωση της επικινδυνότητας.

Οφέλη από την εφαρμογή συστήματος κατά ISO 45001:

 • συστηματική προσέγγιση στην εκτίμηση της επικινδυνότητας και στη διαχείριση κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία,
 • μείωση του αριθμού, της έκτασης και της σοβαρότητας εργασιακών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών,
 • μείωση του χαμένου χρόνου από εργασιακά ατυχήματα με παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης,
 • καλύτερες συνθήκες εργασίας και βελτιωμένο ηθικό του προσωπικού,
 • απτή απόδειξη μιας υπεύθυνης πολιτικής σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία,
 • ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη της πιθανότητας νομοθετικών παραβάσεων,
 • επίτευξη καλύτερων όρων ασφάλισης του προσωπικού (μειωμένα ασφάλιστρα),
 • επίδειξη επιμέλειας και βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό.

ISO/IEC 27001

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Το ISO/IEC 27001 είναι το μόνο διεθνές πρότυπο που μπορεί να επιθεωρηθεί και το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ-ISMS).

Απευθύνεται στην ασφάλεια των πληροφοριών με όποιον τρόπο και αν αυτές τηρούνται. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι καταγεγραμμένες ή εκτυπωμένες σε χαρτί, μπορεί να είναι αποθηκευμένες ηλεκτρονικά, μπορεί να αποστέλλονται με κανονικό ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορεί να παρουσιάζονται σε φιλμ ή να διατυπώνονται προφορικά σε συζητήσεις.

Οποιαδήποτε μορφή και αν έχουν οι πληροφορίες, με οποιοδήποτε τρόπο και αν αυτές διαμοιράζονται ή αποθηκεύονται, το ISO 27001 βοηθάει έναν οργανισμό να τις προστατεύει επαρκώς.

Οφέλη :

 • η γνώση από τη μεριά του οργανισμού των κινδύνων στους οποίους βρίσκονται οι σημαντικές για αυτόν πληροφορίες,
 • η εμπιστευτικότητας - Η εξασφάλιση ώστε η πρόσβαση στην πληροφορία να είναι καταλλήλως εξουσιοδοτημένη,
 • η λήψη συνειδητής απόφασης σχετικά με το ποιοι κίνδυνοι δεν είναι αποδεκτοί και άρα ποια μέτρα πρέπει να πάρει,
 • η λήψη αντικειμενικής, ανεξάρτητης και έμπειρης γνώμης σχετικά με την επάρκεια και συμμόρφωση του συστήματος,
 • η διαφύλαξη της ακεραιότητας και της ακρίβειας και πληρότητας της πληροφορίας, καθώς και των μεθόδων επεξεργασίας της,
 • μέσω του πιστοποιητικού δίνεται αντικειμενική απόδειξη της δέσμευσης του οργανισμού για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών,
 • το πιστοποιητικό ISO 27001 έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και ισχύ.

ISO 50001 Διαχείριση Ενέργειας

Το Πρότυπο ISO 50001 είναι ένα διεθνές πρότυπο διαχείρισης της ενέργειας. Η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001 εξασφαλίζει την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση της ενέργειας και εστιάζει στον εντοπισμό των ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης.

Ένα σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001 μπορεί να εφαρμοστεί και να πιστοποιηθεί από όλες οι κατηγορίες των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αντικείμενο τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν.

Τα κυριότερα οφέλη από την πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 50001είναι:

 • Η καθιέρωση ορθών πρακτικών διαχείρισης της ενέργειας.
 • Ο καθορισμός συγκεκριμένων αντικειμενικών στόχων αναφορικά με την αποδοτική χρήση ενέργειας.
 • H συγκριτική αξιολόγηση, η μέτρηση, η τεκμηρίωση και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
 • Ο προσδιορισμός των ενεργειακών αναγκών και ο εντοπισμός ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης.
 • Η μείωση του κόστους της ενέργειας με προώθηση μεθόδων ορθολογικότερης χρήσης του  εξοπλισμού που καταναλώνει ενέργεια.
 • Ο περιορισμός κινδύνων που σχετίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης.
 • Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
 • Ο προσδιορισμός των νομικών και άλλων κανονιστικών απαιτήσεων αναφορικά με τις ενεργειακές πλευρές.